Ποια έγγραφα χρειάζονται για να ανοίξουν μια επιχείρηση

Ποια έγγραφα χρειάζονται για να ανοίξουν μια επιχείρηση

Προκειμένου να ξεκινήσει μια εμπορική δραστηριότητακαι να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, είναι επίσης απαραίτητο να συγκεντρωθούν μια δέσμη εγγράφων που θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ποια έγγραφα χρειάζονται για να ανοίξουν μια επιχείρηση

Οδηγίες

1

Καταρχάς, είναι αναγκαίο να μελετηθεί η νομοθετική βάσηκαι εάν χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις, τότε πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν ειδικό. Για να ασκούν εμπορικές δραστηριότητες, δηλ. που θα πρέπει να φέρει οικονομικό κέρδος, είναι απαραίτητο να εκδίδονται όλα τα έγγραφα. Είναι απαραίτητο να γίνει επιλογή: να ενεργήσετε ως μεμονωμένος επιχειρηματίας ή να δημιουργήσετε μια νομική οντότητα και να την καταχωρήσετε με τον προβλεπόμενο τρόπο.

2

Σε μια νομική οντότητα είναι απαραίτητο να σχηματιστεί ένα νόμιμοκεφάλαιο (μετρητά ή ακίνητα) και να τηρούν πλήρη λογιστικά βιβλία. Ο ιδιώτης επιχειρηματίας μπορεί να διενεργεί χρηματοοικονομική λογιστική με απλοποιημένο τρόπο, αλλά για όλες τις συναλλαγές που συνάπτει θα είναι υπεύθυνη για την περιουσία του ενός ατόμου. Η επιλογή της οργανωτικής και νομικής μορφής πρέπει να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: τους κινδύνους της εμπορικής δραστηριότητας, το φορολογικό σύστημα και τον ίδιο τον τύπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3

Για την εγγραφή νομικού προσώπου, είναι απαραίτητονα αποφασίσετε να ιδρύσετε έναν οργανισμό, να γράψετε ένα χάρτη και να συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης στη φορολογική αρχή, η αίτηση πρέπει να είναι πιστοποιημένη από συμβολαιογράφο. Μετά την εγγραφή με την φορολογική αρχή εξέδωσε πιστοποιητικό κρατικής καταχώρησης της νομικής οντότητας και αντίγραφο του χάρτη με τη φορολογική αρχή, εντός πέντε ημερών, θα πρέπει να σηκωθεί για το φορολογικό λογαριασμό και να υποβάλει αίτηση για την επιλογή ενός φορολογικού συστήματος, εάν αυτή η δυνατότητα παρέχεται από τη δραστηριότητα.

4

Στη διαχείριση της στατιστικής λογιστικής είναι απαραίτητονα απευθύνει επιστολή σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες. Να λάβετε στη φορολογική επιθεώρηση πιστοποιητικό εγγραφής στη φορολογική αρχή και μια ειδοποίηση σχετικά με το φορολογικό σύστημα του οργανισμού. Σύναψη μίσθωσης μη οικιστικών χώρων, εάν αυτό είναι απαραίτητο (γραφείο, αποθήκη, βιομηχανικοί χώροι).

5

Πάρτε μια άδεια εάν η οικονομικήη δραστηριότητα υπόκειται σε άδεια, η απαραίτητη άδεια από τις υγειονομικές και πυροσβεστικές αρχές, εφόσον προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Παραγγείλετε σφραγίδα νομικής οντότητας. Ανοίξτε έναν λογαριασμό διακανονισμού με ένα πιστωτικό ίδρυμα, για πληρωμές χωρίς μετρητά και μισθοδοσία. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή των λογιστικών εγγράφων και η έγκαιρη παροχή φορολογικών δηλώσεων.